Onlayn Fizika imtahanı


 1. Maddi nöqtənin eyni radiuslu çevrələr üzrə bərabərsürətli hərəkəti zamanı xətti sürətini 20 % artırsaq mərkəzəqaçma təcili necə dəyişər? .

  1,2 dəfə artar.
  1,2 dəfə azalar .
  1,44 dəfə artar.
  1,44 dəfə azalar.

 2. Maddi nöqtənin çevrə üzrə hərəkəti zamanı dövretmə periodunu 20 % azaltsaq, bucaq sürəti necə dəyişər?.

  0,8 dəfə artar.
  0,8 dəfə azalar.
  0,64 dəfə artar.
  0,64 dəfə azalar.

 3. İstilikvermənin hansı növü və ya növləri boşluqda baş verir?
  1) istilikkeçirmə 2) konveksiya 3) şüalanma .

  1,2.
  yalnız 3.
  1,2,3
  1,3.

 4. Daxili yanma mühərrikin iş taktı aşağıdakılardan hansıdır?.

  sorma .
  sıxma.
  alışma.
  xaricetmə.

 5. Verilmiş kütləli biratomlu ideal qazın temperaturunu necə dəyişmək lazımdır ki, daxili enerjisi 2 dəfə artsın?

  4 dəfə artırmaq .
  2 dəfə artırmaq .
  2 dəfə azaltmaq .
  4 dəfə azaltmaq .

 6. Aşağıdakılardan hansı elektrik dövrəsində rezistorun şərti işarəsidir? .


 7. Gərginlik sabit qalmaqla ardıcıl birləşdirilmiş 3 eyni elektrik qızdırıcısını paralel birləşdirdikdə onların gücü necə dəyişər?

  9 dəfə artar
  9 dəfə azalar
  3 dəfə artar .
  3 dəfə azalar .

 8. Lampadakı gərginlik düşgüsünü ölçmək üçün V voltmetri və cərəyan şiddətini ölçmək üçün A ampermetri hansı halda dövrəyə düzgün qoşulmuşdur?.


 9. Şəkildə qapalı dövrədəki cərəyan mənbəyinin qütblərindəki gərginliyin cərəyan şiddətindən asılılıq qrafiki göstərilmişdir. Dövrədəki cərəyan şiddətinin 2A olduğunu bilərək, dövrənin xarici müqavimətini hesablayın.

  2 Om
  4 Om
  3 Om
  9 Om

 10. Qapalı qabda verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqi 3 dəfə azaltdıqda, onun molekullarının istilik hə rəkətinin orta kinetik enerjisi necə dəyişər?.

  9 dəfə artar .
  3 dəfə artar
  3 dəfə azalar
  9 dəfə azalar.

 11. Qapalı qabda verilmiş kütləli ideal qazın temperaturu 2 dəfə azaltdıqda, onun molekullarının istilik hərəkətinin orta kinetik enerjisi necə dəyişər?
  2 dəfə azalar
  2 dəfə artar.
  4 dəfə artar .
  4 dəfə azalar .

 12. Verilmiş kütləli ideal qazın sıxlığının onun temperaturundan asılılıq qrafikin verilmişdir. Qrafiklərdən hansı bu prosesi (V,p) koordinat sistemində düzgün əks etdirir?


 13. Şəkildə verilmiş kütləli ideal qazın təzyiqinin onun həcmindən asılılıq qrafiki göstərilmişdir. Qrafikin hansı hissələri izobar prosesə uyğun gəlir?

  1-2; 3-4 .
  2-3; 4-5.
  1-2;4-5.
  3-4; 4-5.

 14. AB cisminin xəyalı necə alınar?

  həqiqi, böyüdülmüş, tərsinə çevrilmiş.
  mövhumi, düzünə, kiçildilmiş.
  həqiqi, çevrilmiş, kiçildilmiş.
  mövhumi, çevrilmiş, kiçildilmiş.

 15. Bircins elektrostatik sahəyə sınaq yükü gətirilmişdir. Uyğun olaraq sahənin potensialının və bu yükə təsir edən qüvvənin həmin yükün miqdarından asılılıq qrafikləri hansılardır?. 16. İnduktivliyi 2 Hn olan sarğacdakı cərəyan şiddəti 3 dəfə artdıqda,cərəyanın maqnit sahəsinin enerjisi 8 C artmışdır. Sarğacın cərəyan şiddətini başlanğıc qiymətini tapın.

  2 A.
  1 A.
  3 A.
  4 A.
 

 

Xəbəri hazırlayan:


© azfizik

Ünvan

Seyran Əliyev

Адрес: Lənkəıan rayon Boladi kənd Nahir Axundov adına 1 saylı tam orta məktəbi


Телефон: +994703404097

E-mail: Seyranaliyev@mail.ru

Конструктор сайтов - uCoz