Fərdi kompüterlərin əsas əlavə qurğuları.

Fərdikompüter konstruktivolaraq  sistemblokundan, klaviaturadan,“maus”-dan, monitordanibarət olur.

Sistem bloku-FK-lərdəistifadə  ediləntexniki elementlərinəsas birləşməqovşağı olub, daxilindəkompüterin işləməsiüçün lazımolan ənəhəmiyyətli  vasitələribirləşdirir. Sistemblokunun daxilindəyerləşən qurğularıdaxili, blokaxarijdən qoşulan  qurğularımsə xarijiqurğular adlanır. Bunlardanəlavə verilənlərinbloka daxil yaxarij edilməsiüçün periferiyaqurğularından istifadəedilir.

Sistembloku üzərindəqida mənbəyiolan korpusdan, üzərindəəməli yaddaş prosessorolan anaplatadan, səskartından, 3,5”/FDD, sərtmaqnit diskqurğusundan (HDD), CD-ROM-dan bəziəlavə qovşaqlardanibarət olur. Eynizamanda  sistemblokunda giriş çıxışqurğularını, klaviaturanı, mausu, monitoru printeriqoşmaq üçünbir neçəardıjıl paralel portlaryerləşir. Bəzifirmaların (Apple, Compaq) fərdikompüterlərində sistembloku monitorlabirlikdə birkorpusda yerləşmişdir.

Qida blokuQida blokumetal qutuşəklində sistemblokunun arxatərəfinə bərkidilir. Qidablokunda transformator, düzləndiriji (paylayıjı) sərinkeş yerləşdirilmişdir. Sistemblokuna daxilolan gərginliyitransıormator transformasiyaedərək  müxtəlifqiymətli gərginliyəçeviri.Düzləndirijiisə FK-inbəzi elementlərinidüzləndirilmiş gərginliklətəmin edir. Qidablokundan çıxannaqillər dəstimüxtəlif qurğularilə əlaqəyaratmaq üçündür.

Ana plata- Anaplata FK-inəsas lövhəsisayılır. Anaplatanın üzərindəəməli yaddaş, Keş-yaddaş, çıxış/girişkontrelleri,CMOS, BİOS,Chipset mikrosxemləri yerləşir. Eynizamanda anaplatanın üzərindəmüxtəlif  razyomlaryerləşir. Bəziana platalardavideoadapterin səs kartınınmikrosxemləri yerləşir. Fərdikompüterlərdə əsasəniki tip: AT-Advanced Technology (qabaqcıltexnologiya) ATX -  AdvancedTechnology extended (genişləndirilmişqabaqcıl texnologiya) anaplatadan istifadəolunur. IBM PC/AT -286, 386, 486, Pentium I II tipli kompüterlərdəATana platalardanistifadə olunub.  Pentium II, III IV tipli fərdikompüterlər üçünisə ATXana platalarındanistifadə olunur. ATXana platalarındaenerciyə təlabatçox azdır.

Kontroller - idarə qurğusu olub giriş-çıxış qurğularını mərkəzi prosessorla əlaqələndirir. Bəzi  qurğuların kontrolleri fərdi kompüterin  ana platasının üzərində (klaviatura, mouse, printeri s.) olur. Bəzi qurğuların kontrolleri isə  ayrıja plata şəklində (monitor, sərt maqnit disk qurğusu s.) olur onlar ana plata üzərində olan razyomlarda yerləşdirilir.

Şin- xariji qurğuları kompüterə qoşmaq üçün bir neçə şindən istifadə olunur. Şinprosessorla yaddaş arasında ya giriş-çıxış qurğuları arasında verilənlərin idarə siqnallarının ötürülməsini təmin edən məftillər yığımından ibarətdir. Fərdi kompüterlərdə sistem şini kimi İSA (Industry StandardtArchitecture), EISA (Extended Industry Standard Architecture) PSI(Peripheral Component Interconnect bus) standardlarından istifadə edilir. ISA şinlər: verilənlər şindən (16 bit), ünvan şindən (20 bit) idarə şindən (8 xətt) ibarət olur. Sistem kontrolleri əsasən mikroprosessorla əməli yaddaş qurğusu interfeys şinləri vasitəsi ilə xariji qurğularla  məlumatmübadiləsini  təminedir.

Mikroprosessor- Mikroprosessor (prosessor)20x20 mmölçüdə, kiçik, yastı  yarımkeçiricitəbəqələrdən yığılır. Onundaxilində metaldanolan çoxlusayda eontaktlarvardır. Mikroprosessorverilənlərin emalını, ötürülməsini xarijiqurğuların idarəedilməsini təminedən FK-inəsas qurğusudur. Fərdikompüterlərin düşünənbeyni olanmikroprosessor – CPU anaplata üzərindəyerləşir. Mikroprsessorlarıəsasən Intel, AMD Cyrix firmaları istehsaledir. Intel firmasıöz mikroprosessorlarınıəsasən Pentium markası  iləburaxır. Bujür mikrosxemözündə təqribən3,1 milyon tranzistorubirləşdirir. Pentium tiplimikroprosessorun arxitekturasıözündə ikihesab-məntiqiqurğunu birləşdirir. Buda birtaktda ikiəmrin yerinəyetirilməsinə imkanverir. 75 Mhstezlikli Pentium prosessorununməhsuldarlığı saniyədə112 (MIPS) milyon əməliyyatdır.Pentium tipli mikroprosessorlarıntezliyə görəsinifləşməsi aşağıdakıqaydadadır.

       Pentium I    -  75Mhc ¸300Mhstezlikintervalında olur

       Pentium II   -  300Mhc ¸600 Mhstezlikintervalında olur

       Pentium III  -  600Mhc ¸ 1100 Mhstezlik intervalındaolur

       Pentium IV -1100Mhc(1,1Ghc)¸ 4000Mhs(4Ghc) – tezlik intervalındaolur. (Hal-hazırdajore duoadı altındaistehsal olunanprosessorların tezliyi3,2 Hhs-dir.jore 2duo-larda isəbu tezlik6,4 Hhs-dir.)

Soprosessor Birçox hallardakompüterdə çoxlusayda  riyazihesablamaların (məs, mühəndishesablamaları, üçölçülühesablamaların təhlili s.) aparılmasılazım gəlirki, kompüterindaxilində yerləşənmikroprosessor beləyüklənməni təminedə bilmir. Buzaman soprsessordanistifadə edilir. Müasirkompüterlərdə isəsoprosessorlara ehtiyajyoxdur.

Əməli yaddaş qurğusuƏməli yaddaşqurğusu (operativyaddaş, RAM (RandomAjjess Memory) kompüterinəsas elementidir. Anaplata üzərindəyerləşən əməliyaddaş qurğusununməlumat tutumununhəjmi hal-hazırda 3Qbayt daha çoxdur. Əməliyaddaş qurğusudinamik statik tiplərdəolur. Statik tipliyaddaşın qiymətinin  bahalıolmasına baxmayaraqişləmə sürətidaha yüksəkolur. Əməli yaddaşdanədədin oxunmasıtəqribən 50¸60nonasaniyə müddətindəolur. Bu isəyüksəksürətli mikroprosessorun(CPU) işini ləngidir. Buuyğunsuzluğu aradanqaldırmaq üçünKeş-yaddaşdanistifadə edirlər

Keş-yaddaş - anaplata üzərindəmikroprosessorla (CPU) əməliyaddaş arasındayerləşir. Keş-yaddaşamürajiət vaxtı 5¸6 nonasaniyəmüddətində olur. Keş-yaddaşınqiyməti çoxbaha olduğundanonun məlumattutumu hal-hazırda 3Mbayt daha çoxdur. Keş-yaddaşınözü  əsasəniki səviyyəliolur. I səviyyəlikeş-yaddaş Level 1adlanır mikroprosessorun içərisindəolur. II səviyyəlikeş-yaddaş Level 2adlanır mikroprosessorla əməliyaddaş arasındaana plataüzərində yerləşir.

  

Daimi yaddaş qurğusu (DYQ)-İnformasiyanı uzunmüddət saxlamaqüçün istifadəolunan mikrosxemdir. BunaROM (Read OnlyMemoryyaddaşdanancaq oxumaq) deyilir. Buradaninformasiya anjaqoxunur, orayaheç birinformasiya yazmaqolmaz. ROM-unüstün jəhətiondan ibarətdirki qidamənbəyi açıldıqdansonra oradakıinformasiya pozulmazqalır. Daimiyaddaş mikrosxemləri 2jür olur: istifadəçitərəfindən birdəfə (ROM) istifadəçitərəfindən çoxdəfə (PROM) proqramlaşdırılabilən mikrosxemlər.

Daimi yaddaş qurğusu (Vinçestr yaHDD- Hard Disk)-yaddaş qurğusukimi sərtmaqnit disklərindənistifadə edilir. Belədisklərə informasiyaxüsusi texnologiyailə yazılır.Sərtmaqnit disklərindigərilərindən informasiyanındiskə yüksəksürətlə yazılması oxunmasıilə seçilir. Bundanbaşqa tutumu, tezliyi, interfeysinəgörə fərqlənir.MüasirFK-in vinçestrləri800 Qbayt daha çoxolur.

CMOS - Anaplata üzərindəyerləşən CMOS (Complimentary Metal Oxide Semiconductor – metal -oksid - yarımkeçiriji) mikrosxemifərdi kompüterinkonfiqurasiyasını, zamanı tarixiyadda saxlamaqfunksiyasını həyatakeçirir.

BIOS - (BasicInput/Ouput System – giriş /çıxışbaza sistemi) proqramolub sabityaddaş qurğusundasaxlanılır fərdi kompüterinresuslarının diaqnostikasınıtəmin edərək, fərdikompüteri işəsaldıqda əməliyyatçısistemin yüklənməhissəsini çağırır. BİOSayrıja mikrosxemşəklində hazırlanır.

PortlarMikroprosessorunxariji qurğular (Printir, Mouse s.) iləinformasiya mübadiləsinihəyata keçirənyuvalara portlardeyilir. Portlarsistem blokununarxa  panelində  yerləşir. Portlarınparalel (LPT1, LPT2 s. ilə işarəolunur) ardıjıl (JOM1, JOM2   s. iləişarə olunurlar) növündənistifadə edilir. Paralelportlarda  məlumatlarınfərdi kompüterədaxil xarij edilməsürəti ardıjılportlara nəzərənçoxdur.

Disk sürücüsü İŞprosesində fərdikompüterdə istifadəolunan disksürüjüsü disketlərə proqram verilənləriyazmaq üçünistifadə olunur.

Yaddaş qurğusu- fərdi kompüterlərdəəsasən maqnitdisk qurğusundanistifadə olunur. Maqnitdisk qurğusununəsasən ikitipi mövjuddur: yumşaqmaqnit diskqurğusuFDD (məlumatdaşıyıjısı - disketlər) sərt maqnitdisk qurğusu -HDD (məlumatdaşıyıjısı - vençester).

Sərtmaqnit diskqurğusunun - işləməsürəti məlumat tutumuyumşaq maqnitdisk qurğusundandəfələrlə çoxdur. Yumşaqmaqnit diskqurğularının məlumatdaşıyıcısının həjmi1,44 Mbayt olur. Bucür məlumatdaşıyıjılarını biryerdən başqayerə rahatlıqlaaparmaq olur. Sərtmaqnit daşıyıcılarınınməlumat tutumu100 Gbayt-larlaölçülür. Sondövrdə xarijiyaddaş qurğusukimi optikxarici  yaddaşqurğularından istifadəolunur. Bujür qurğularınməlumat daşıyıcılarının(CD-ROM) həjmi 650 Mbayt  daha çoxhəjmdə olur.

Flash yaddaşxarici texnologiyailə hazırlananminiatur mikrosxemdir. Daxilindəhərəkət edənhissənin olmamasınətijəsində informasiyayaddaşa yüksəksürətlə yazılır.  İnformasiyatutumu Terabaytlarlaölçülür. Flaşyaddaşlar fərdikompüterlərə USBportları vasitəsiilə qoşulur.

Monitorlar -Kompüterə daxilolan məlumatlara alınmışnətijələrə nəzarətetmək üçünmonitordan istifadəolunur. Fərdikompüterlərdə istifadəolunan monitorlarekranın ölçülərinəgörə aşağıdakıölçüdə olurlar:14,15, 17,19, 20, 21,23 dyüm. Monitorlarşəklin formalaşdırılmasıprinsinlərinə görəaşağıdakı növlərəbölünürlər: elektron-şüaborusu, mayekristal plazma. Plazma mayekristalmonitorlar naziksəth formasındaolur, çəkiləri ölçüləriçox kiçikolur.

Funksionaltəyinatına görə  monitorlarhərf-rəqəm qrafik recimdəişləyirlər.

Əksolunma tezliyiherslərlə(hs) ölçülür. Tezlikartdıqja ekrandatəsvir biro qədər təmizalınır.

Monitorunəsas göstərijilərindənbiri ekrandatəsvir olunannöqtələrin sayıdır. Müasirmanitorlarda üfiqi şaquliistiqamət üzrənöqtələrin sayı1600x1280 = 2048000 daha çoxolur. Bu isətəsvirin dəqiqliyiniartırır.

Videoadapter - monitorunekranda alınmıştəsvirini formalaşdırmaqüçün istifadəolunur, mətn qrafikirecimdə işləyir.

Klaviaturakompüterə məlumatıdaxil edənəsas xarijiqurğulardan birihesab olunur. Klaviaturanınköməyi iləmaşina istənilənsimvolları (rəqəm, hərf, heroqriflər s.) daxiletmək mümkündür.

Klaviaturanınköməyi iləmonitorun kursorunuekranın istənilənnöqtəsinə aparmaq  ekranda  olanməlumatı printerəgöndərmək mümkündür.

IBMPC fərdi kompüterlərindəklaviaturadakı klavişləribir neçə  qrupabölürlər:

- hərf-rəqəmklavişləri

- xüsusiklavişlər (Esc, Tab, Enter s.)

- funksionalklavişlər (F1, F2, F3, … F10)

- kursorunyerini dəyişənxidməti klavişlər(Up, Down,

  Left, Right, Home,...s.)

- reqistrləribir-birləri  iləəvəzləyən xidmətiklavişlər (Alt, Ctrl, Shift)

Ümumiyyətləklaviaturada 102/104  klavişolur.

Printerkompüterin xariji qurğusu olub, informasiyanı kağız üzərində çap etmək üçündür. İnformasiyanın çıxışa verilməsi üsuluna görə printerlər  iki qrupa bölünür. Simvollu ya qrafiki. Simvollu printerlər sətrdəki ayrı-ayrı simvolları bütöv şəkildə  çap başlığına ötürür. Qrafiki printerlərdə məlumat simvollar şəklində deyil, ayrı-ayrı nöqtələr şəklində çıxışa  ötürülür. Vahid uzunluqda (1 dyümda) olan nöqtələrin sayı printerin imkanlarını göstərir. Kağız üzərində şəklin qeyd edilməsi üsuluna görə printerlər iki qrupa bölünür: zərb ilə zərbsiz çap qurğuları.

Zərbvasitəsilə çapqurğularına misalolaraq matrisçap qurğularınımisal göstərməkolar. Matris çapqurğularının başlığı9, 18 ya24 iynədən  ibarətolur. Çap başlığıilə kağızarasında  rənglilent olur. Çapbaşlığında simvolformalaşandan sonraiynələr hərəkətəgəlir rənglilentə zərbəvuraraq kağızüzərində simvoluformalaşdırır. Zərbsizçap qurğularamisal olaraq  lazer şırnıqlıçap qurğularınımisal çəkəbilərik. Lazerçap qurğularındaşəkillər kağızüzərinə aralıqməlumat daşıyıjısıvasitəsilə yazılır. Şəkillazer şüanınköməyi iləəvvəljə aralıqməlumat daşıyıjısınayazılır (neqativalınır) daha sonrabu məlumatdaşıyıjısının üstqatı quruparaşok (toz) iləörtülür. Dahasonra kağız bubarabanın üstüilə dartılaraq yüksəkistilik hesabınabarabandakı şəkil (neqativ) kağızüzərinə hopur. Lazerçap qurğularınınkeyfiyyət əmsalıçox yüksəkdir.1dyüm (25,4mm)  məsafədə600 ÷ 1200 nöqtə yazabilir. Dəqiqədə 4-16 səhifə çapedə bilir.

Şırnıqlıprinterlərin işləməprinsipi başqaprinterlərdən fərqlənir. Buprinterlərdə çapbaşlığı mürəkkəblədoldurulur. Başlıqdaçox kiçikölçülü deşiklərolur bu deşiklərdənmürəkkəbi kağızüzərinə püskürür. Şırnıqlıprinterin qiymətinisbətən ujuzolur. Rəngli çapetmə qabliyyətinəmalik olurlar.1 dyüm məsafədə300¸720 nöqtəvura bilirlər. Çapsürəti dəqiqədə 4¸10 səhifədir. Çapbaşlığında 48-dən 416-yaqədər deşikolur.

Lazerprinterləri digərprinterlərə nəzərənmürəkkəb quruluşlulakin keyfiyyətlidir. Printerindaxilində olanyarımkeçirijilərdən hazırlanmışsilinlirik səthyüksək gərginliklielektrik mənbəyindənyüklənir. Təsvirəuyğun olaraqsilindirik səthinmüəyyən hissələrilazer şüasıilə elektrikyükündən azadedilir. Hazırlanmışboya tozlarıxüsusi qurğuvasitəsi iləsilindirin üzərinəsəpilir. Lazerşüasının düşmədiyi, yənielektirik yükününqaldığı yerlərdəboya tozlarısilindirin səthinəyapışır silindirin fırlanmasınəticəsində kağızüzərinə hopur lazımitəsvir alınır.Buprinterlərdə çapetməsıxlığı 600-1200 dpi-dir.

Fotodiodprinterlərdə lazerşüasının yerinəçoxlu saydafotodiodlardan istifadəedilir. İşləməprinsispi lazerprinterlərlə oxşardır.

Skanerfərdi kompüterinxariji qurğusuolub kağızüzərində olanmətn şəkilli məlumatlarıkompüterə daxiletmək üçündür. Skanerməlumatı qrafikiformada oxuyur maşınınyaddaşına daxiledir.  Dahasonra lazımiqrafiki redaktorproqramların köməyiilə onuikilik kodaçevirərək  disklərə ya  çapqurğusuna ötürülməsinitəmin edir. Fərdikompüterlərə USB portuvasitəsi iləqoşulur.

Multimedia qurğusuinformasiyanınemalı texnologiyası  olub, mətni, səsi, qrafiki, şəkli animasiyanıkompüter sistemindətam şəkildəbirləşdirir.

Modem  (modulyatordemodulyator) – əlaqəxətlərinin (telefonxətləri s.) köməyi iləməlumatları uzaqməsafələrə ötürmək qəbuletmək üçünistifadə olunanqurğudur. Konstruktivolaraq modemləriki formadaolur: daxili xariji. Daxilimodemlər anaplata üzərindəolan sistemşinə qoşulur. Xarijimodemlər isəardıjıl  Com portuna qoşulur. Xarijimodemlərin qiymətinisbətən bahaolur fərdi kompüterərahat qoşulur. Məlumatıötürmə sürəti56 Kbit/sanqədər olur.

Meynfreymümumi məqsədliuniversal elektron-hesablamamaşınıdır. 70-jiillərdə  dünyakompüter parkının  böyükhissəsini meynfreym  kompüterləri  təşkiledirdi. Fərdikompüterin inkişafı  iləəlaqədar olaraqmeynfreymlərin tətbiqsahələri azalmağabaşladı. Bunabaxmayaraq bukompüterlərdən müdafiə, maliyyə sənayesahələrində genişistifadə olunur. Meynfreymkompüterləri böyük, mürəkkəbhesablamalar aparmaqlayanaşı özünəçoxlu saydaterminal birləşdirir. Təyyarə qatarlarasərnişin biletlərininsatışını mərkəzləşdirilmişqaydada iləhəyata keçirənhesablama sistemlərindəmeynfreymlərdən istifadəolunur.  Meynfreymkompüterlərin istehsalıilə  əsasənIBM firması  məşğul  olur. Bujür kompüterlərinqiyməti  1milyondollar dəyərindəolur.

Superkompüterçox prosessorluelektron-hesablamasistemidır. İlksupekompüter amerikalı mühəndis-elektronçuSeymur Kreytərəfindən 1975-jiildə yaradılmışdır. Superkompüterlərinməhsuldarlığı sürüşkən vergüllüədədlər üzərindəsaniyədə milyardəməliyyatlarla ölçülür. Superkompüterlərdənaerodinamika, seysmologiya nüvəfizikasında birçox məsələlərinhəllində genişistifadə olunur. Superkompüterlərdə  çoxsaylımikroprosessorların paralelişlənməsi nətijəsindəyüksək  məhsuldarlığıəldə etməkolur. Superkompüterlərinqiyməti  təqribən100 milyon dollarlarlaölçülür.

 

© azfizik

Ünvan

Seyran Əliyev

Адрес: Lənkəıan rayon Boladi kənd Nahir Axundov adına 1 saylı tam orta məktəbi


Телефон: +994703404097

E-mail: Seyranaliyev@mail.ru

Конструктор сайтов - uCoz